Om skolen

A-huset er et kommunalt skoletilbud for elever med en middel/svær ADHD diagnose.

Eleverne tilbydes skolegang fra 0. til 10. skoleår.

På baggrund af elevernes udfordringer arbejdes der målrettet på at udvikle elevernes mestring af fagfaglige, sociale og personlige udfordringer.

I forhold til den fagfaglige udvikling er ambitionerne for A-huset at:

- der som udgangspunkt arbejdes efter fælles mål i forhold til udviklingsalder og med henblik på folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, matematik og engelsk. I tilfælde hvor eleven ikke har kompetencer til at tage dele af folkeskolens afgangsprøve arbejdes der målrettet mod at gøre eleven uddannelsesparat.

- der i udskolingen arbejdes med et udvidet antal praktikforløb.

- der er et udvidet samarbejde mellem UU, skole og hjem i overgangen til det videre uddannelsesforløb.

I forhold til den sociale og personlige udvikling er ambitionerne for A-huset at:

- den enkelte elev kommer bedst muligt i vej i forhold til deres potentialer og udfordringer med ADHD.

- gøre eleverne livsduelige så de mestrer at komme videre i livet med et grundlæggende kendskab og en selvforståelse for deres ADHD, så de bl.a er bevidste om hvornår de har brug for støtte og guidning i dagligdagen.

Målgruppe

Målgruppen er elever fra 0. – 9. skoleår med en middel til svær ADHD diagnose.

Henvisningsprocedure

Eleverne skal visiteres til A-huset gennem visitation II.

Optagelse af nye elever i A-huset bør finde sted to gange årligt hhv. sommer og ved årskiftet.

Eleverne visiteres primært fra egen kommune, men andre kommuner kan købe sig plads, såfremt kriterierne for visitation er opfyldt og hjemkommunen finder visitation til A-huset relevant.

Kapacitet

A-huset er normeret til max 21 elever fordelt på 3 grupper; indskoling 0. – 3. skoleår; mellemtrin 4. – 6. skoleår samt udskoling 7. – 9/ 10 skoleår.

Pædagogik

A-huset arbejder som udgangspunkt med en pædagogik, der indebærer en høj grad af struktur, tydelighed og forudsigelighed.

Herudover arbejdes der med individuelle læringsplaner både fagligt, socialt og personligt.

Endelig er der et udvidet skole/hjemsamarbejde, et årligt statusmøde med stillingtagen til revisitation (efterår) samt en skole/hjem samtale (forår).

Endvidere er der fast børnekonference hver 14. dag med husets psykolog.