Skole/hjem samarbejdet

Kommunikationen med forældrene sikrer et godt samarbejde via nedskrevne retningslinjer for, hvad huset kan tilbyde, og hvordan forventningerne er til samarbejdet.

Der er i A-huset en videre ramme for det forventede skole/hjem samarbejde end på almenområdet, idet samarbejdet er udvidet til tidsmæssigt at være længere skolehjemsamtaler, længere statusmøder, længere statusrapporter og løbende dialog og telefonkontakt samt endelig løbende mulighed for at møde ind i huset om morgenen til en akutsamtale.

Vi opfordrer forældrene til at møde ind i A-huset om morgenen for kort at afklare aktuelle problemstillinger og således tage toppen af eventuelle frustrationer. Det har vist sig at være en fordel for alle parter.

Skolens intra er den løbende informationsplatform, og her vil forældrene kunne forvente at blive løbende informeret om elevernes skoledag. Forældrene kan også benytte sig af at ringe direkte til huset. I skolehjemsamarbejdet vil der i nogle tilfælde være deciderede kontraktaftaler med forældrene i forhold til fx mobiltelefoni, mødetidspunkter, adfærd med mere –dvs. klare forventningsafstemninger.

Et kernepunkt i huset er, at eleverne lærer at få hjælp til at tage ansvar for deres udvikling. Motivationen til at ville tage ansvar i fællesskab er altafgørende for husets videre arbejde med eleverne. De små elever hjælpes med små opgaver – de store elever hjælpes til løbende at tage mere ansvar.

A-huset har udformet særlige retningslinjer for skolehjemsamarbejdet.

Retningslinjerne ligger på husets hjemmeside.

A-husets kommunikationspolitik tager udgangspunkt i Hørsholm Skoles kommunikationspolitik dog med udvidede retningslinjer.

Det betyder, at vi i A-huset:

  • prioriterer kommunikationen med hjemmene højt jf. husets kommunikationspolitik, som udvider rammerne for skole/hjem kontakt i forhold til Hørsholm Skoles kommunikationspolitik.
  • udgiver ugeplaner for kommende uge med vigtige informationer.
  • samarbejde med forældrene på statusmøderne.
  • at lærerteamet løbende evaluerer og informerer forældrene om elevernes udvikling og om nødvendigt justerer målene
  • sammen med forældrene på et tidligt tidspunkt planlægger, hvordan elevernes udskoling skal tilrettelægges i forhold til fx FSA i fagene.
  • sammen med forældrene aftaler eventuelle inklusionsundervisning på Hørsholm Skole i udvalgte fag.
  • samarbejder med forældrene om udskolingsperiodens retningslinjer for den enkelte elev således at der sikres en glidende og tryg overgang til næste uddannelse/efterskole eller erhvervsuddannelse.
  • samarbejder med UU vejlederen meget tidligt
  • planlægger flere og oftere praktikforløb, hvis det skønnes givtigt for den enkelte elev
  • benytter Hørsholm Skoles kommunikationspolitik.